WAŻNE INFORMACJE

 

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI

Informacje na stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski do 10.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 PLN każda („Obligacje”) emitowanych przez spółkę Bank Pocztowy S.A. („Spółka”) w ramach programu emisji obligacji.

Spółka sporządziła prospekt emisyjny podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu [16] maja 2016 r. („Prospekt”) na potrzeby Oferty. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz – w odniesieniu do danej serii Obligacji – ostatecznych warunkach Oferty („Ostateczne Warunki Oferty”) oraz warunkach emisji („Warunki Emisji”). Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Spółki i Oferty konieczna jest łączna interpretacja Prospektu (wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi), Ostatecznych Warunków Oferty oraz Warunków Emisji.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta papierów wartościowych. Prospekt ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

 

Bank Pocztowy Publiczna emisja obligacji

Zainwestuj w bezpieczny, polski bank.
Zapraszamy do zapoznania się poniższymi informacjami dotyczącymi obligacji Banku Pocztowego.

1,5 mln
Liczba klientów na 31.12.2015
> 4,6 tys.
Liczba placówek z usługami Banku
7,2 mld zł
Wartość aktywów na 31.12.2015
5,5 mld zł
Kredyty brutto na 31.12.2015
5,6 mld zł
Depozyty na 31.12.2015

poczta.png

 

Unikalny model biznesowy 

Nasz model biznesowy oparty jest na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, które zapewnia Bankowi wyłączny (w rozumieniu zawartych z Pocztą Polską umów) dostęp do jej rozbudowanej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów, przede wszystkim z Polski Regionalnej (miejscowości do 50 tys. mieszkańców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Źródło: Raport 4P „Korzystanie z usług pocztowych oraz segmentacja klientów indywidualnych”, 2014 oraz badania firmy 4P Research Mix z 2014 r.

 


 

Około 50% kredytów konsumpcyjnych (wartość) udzielanych jest w małych miejscowościach

małe miejscowości.png

Ponad 4 600 placówek dystrybuujących produkty Banku w całej Polsce 

Razem z Pocztą Polską, Bank Pocztowy może świadczyć usługi bankowe w całym kraju. Dzięki strategicznej wspólpracy z Pocztą, mamy dostęp do jednej z największych w Polsce sieci oferującej produkty finansowe.

4600 placówek.png

people.png Budowa szerokiej bazy klientów w segmencie detalicznym, przede wszystkim klientów z Polski Regionalnej, poprzez aktywną akwizycję ROR za pośrednictwem rozległej sieci placówek Poczty Polskiej oraz sieci placówek Banku
ci.png Poprawa efektywności działania – obniżenie wskaźnika C/I (łączne koszty do dochodów) poniżej 60%
dyw_.png Dywersyfikacja portfela kredytowego
saldo.png Zwiększenie salda kredytów konsumpcyjnych do ponad 4 mld zł

 

 

 

 

4,5 %
Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym
WIBOR 6M +2,8%
Oprocentowanie w kolejnych okresach
10 lat
Okres zapadalności
co 6 miesiecy
Wypłata odsetek
Catalyst
Notowania na giełdzie

Harmonogram Oferty

Publikacja Prospektu oraz warunków Emisji Obligacji Serii P2

26 października 2016 r.

 Początek przyjmowania zapisów na Obligacje

3 listopada 2016

Zakładany koniec przyjmowania zapisów na Obligacje

14 listopada 2016 r.

Przydział Obligacji P2

15 listopada 2016 r.

Wprowadzenie Obligacji na Catalyst

Grudzień 2016

Zasady zapisów

Czas zapisu Zapisy do 30 tys. zł Zapis powyżej 30 tys. zł
Od 23 maja do wyczerpania puli 300 tys. obligacji gwarantowanych Gwarantowany
cały zapis
Pozostały zapis podlega proporcjonalnej redukcji
Po wyczerpaniu puli obligacji gwarantowanych Zapisy podlegają proporcjonalnej redukcji

 

 • Jedna Osoba może złożyć jeden zapis
 • Minimalny zapis: 5 tys. zł
 • O momencie złożenia zapisu rozstrzyga czas rejestracji dyspozycji zapisu w systemie IPOPEMA Securities
 • Pierwszy zapis przekraczający gwarantowaną pulę obligacji podlega proporcjonalnej redukcji w części przekraczającej gwarantowaną pulę
 • Jeżeli nie zostanie przekroczona wartość 50 mln zł, to żaden zapis nie zostanie zredukowany

Zapisy na Obligacje

Zapisu na obligacje można dokonać:

 • bezpośrednio w siedzibie Oferującego tj. domu maklerskiego IPOPEMA Securities lub poprzez internetowy system transakcyjny,
 • w placówkach Domu Maklerskiego PKO BP (lista POK) lub poprzez internetowy system transakcyjny,
 • w wybranych placówkach Agentów Firmy Inwestycyjnej IPOPEMA Securities (dalej AFI) tj. Expander Advisors (lista POK) oraz Grupa Finanset (lista POK).

W celu zapisania się na obligacje inwestor powinien: 

Zapis poprzez sieć sprzedaży Oferującego – IPOPEMA Securities

Zapis poprzez DM PKO BP

Osoby posiadające rachunek maklerski w IPOPEMA Securities mogą złożyć dyspozycję zapisu na Obligacje Banku Pocztowego:

 • on-line poprzez system transakcyjny IPOPEMA Securities,
 • telefonicznie kontaktując się z Wydziałem Obsługi Maklerskiej 22 236 94 00,
 • osobiście w siedzibie IPOPEMA Securities,

lub

 • kontaktując się z jednym z AFI IPOPEMA Securities. 

Jak złożyć zapis poprzez AFI IPOPEMA Securities?

 

Krok 1 

Udać się do jednej z placówek:

 • Expander Advisors (lista POK) lub Grupa Finanset (lista POK)

lub

 • zadzwonić pod numer telefonu:
  22 526 64 64 – Expander Advisors
  22 379 79 26 – Grupa Finanset.

Krok 2

Otworzyć rachunek maklerski w IPOPEMA Securities i po zasileniu rachunku kwotą pozwalającą na opłacenie zapisu, złożyć zapis na Obligacje, logując się do systemu transakcyjnego IPOPEMA Securities lub kontaktując się z Wydziałem Obsługi Maklerskiej 22 236 94 00.

Inwestor zainteresowany Obligacjami może również skontaktować się z NWAI Dom Maklerski (www.nwai.pl, tel. 22 201 97 50), który bezpośrednio nie przyjmuje zapisów na Obligacje, ale udziela informacji o nich.

Osoby posiadające rachunek maklerski w DM PKO BP mogą złożyć dyspozycję zapisu na Obligacje Banku Pocztowego:

on-line poprzez system transakcyjny DM PKO BP

poprzez infolinię Domu Maklerskiego 22 XXX XX XX

osobiście w jednym z POK (lista)

 

Osoby nieposiadające rachunku maklerskiego mogą go założyć poprzez złożenie wniosku na stronie www.dm.pkobp.pl lub wizytę w jednym z punktów Obsługi Klienta (lista)

 

Informacje o Programie Emisji Obligacji

 • Program emisji obligacji własnych, w tym podporządkowanych i senioralnych
 • Maksymalna łączna wartość programu – 1 mld zł
 • Tryb oferty publicznej
 • Obligacje dedykowane inwestorom detalicznym
 • Obligacje niezabezpieczone
 • Planowane wprowadzenie obligacji na Catalyst

Obligacje w Serwisie Relacji Inwestorskich

O Banku

 Biznes

 • Bank Pocztowy jest bankiem detalicznym kontrolowanym przez Pocztę Polską. Model biznesowy Banku opiera się na strategicznym partnerstwie z Pocztą, zapewniającym Bankowi (w rozumieniu zawartych z Pocztą Polską umów) dostęp do jej sieci dystrybucji oraz szerokiego grona klientów przede wszystkim w Polsce Regionalnej.
 • Rozbudowana sieć dystrybucji, która na dzień 31 grudnia 2015 r. obejmowała m.in. ponad 4,6 tys. placówek pocztowych, w tym 558 Pocztowych Stref Finansowych oraz 284 placówki Banku, w tym 260 Mikrooddziałów zlokalizowanych na terenie placówek pocztowych i jest uzupełniana przez kanały bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz bankowości telefonicznej (Contact Center oraz PocztowySMS), zapewnia dostęp do produktów i usług Banku na terenie całego kraju.

 • Podstawowym segmentem, do którego Bank kieruje swoją prostą i dostępną ofertę jest segment detaliczny, obejmujący osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorców). Oferta zawiera: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, karty płatnicze i kredytowe, produkty ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne.

 

 

wykres_pocztowy_300.png

 

 

 

Wynik na działalności bankowej w 2015 wyniósł 327,5 mln zł

 • Segment detaliczny: 76,4% (250,2 mln zł)
 • Segment instytucjonalny: 10,7%  (34,9 mln zł)
 • Segment rozliczeniowy i skarbowy: 12,4% (40,6 mln zł) 

Działalność Banku w segmencie instytucjonalnym jest ukierunkowana na obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych szczebla centralnego i samorządowego. Bank oferuje klientom instytucjonalnym rachunki bieżące i inne produkty depozytowe, produkty kredytowe oraz usługi rozliczeniowe. Bank prowadzi także działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.

Strategia

Strategia Banku zakłada osiągnięcie przez Bank pozycji wiodącego banku detalicznego dla klientów z Polski Regionalnej. Najważniejszymi celami strategicznymi Banku, planowanymi do osiągnięcia na koniec 2018 r. są:

 • znaczne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów detalicznych,
 • przekroczenie poziomu 4 miliardów PLN salda kredytów konsumpcyjnych,
 • dywersyfikacja portfela kredytowego,
 • obniżenie wskaźnika łącznych kosztów do dochodów poniżej 60%.

Bank zamierza zrealizować powyższe cele strategiczne poprzez pozyskanie nowych klientów (w szczególności przez akwizycję klientów Poczty Polskiej), dalszą rozbudowę sieci dystrybucji Banku, zwiększenie efektywności wykorzystania sieci dystrybucji Poczty Polskiej, wzrost rentowności dotychczasowych klientów poprzez zwiększenie ich uproduktowienia (w szczególności kredytami gotówkowymi), zwiększenie efektywności procesów operacyjnych, utrzymanie niskokosztowego i efektywnego marketingu oraz rozwijanie kultury korporacyjnej Banku.

Kluczowe dane finansowe

[w tys. zł]

2015

2014

2013

Przychody netto z działalności operacyjnej

327.528

332.340

294.320

Ogólne koszty administracyjne

(217.030)

(218.622)

(212.738)

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości

(66.145)

(61.013)

(42.398)

Wynik finansowy netto

33.931

43.639

36.027

Aktywa razem

7.213.030

7.719.027

7.382.745

Kredyty brutto

5.542.489

5.325.685

5.180.504

Depozyty1

5.742.377

6.492.023

6.230.578

Kapitał własny

542.485

439.632

391.765

[%]

2015

2014

2013

Współczynnik wypłacalności2

14,4

13,4

12,9

Współczynnik Tier 1

11,4

10,1

9,7

Kredyty netto / Depozyty

92,5

88,1

94,8

1 Zobowiązania wobec klientów